"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Năng lượng mặt trời khác biệt thời gian máy tính

Máy tính sẽ tính toán sự khác biệt thời gian giữa các địa phương dựa trên các tọa độ địa lý của chiều dài của thị trấn ban đầu và mục tiêu. Ví dụ, chúng ta có hai địa điểm:
  • - bắt đầu từ kinh độ 30 E
  • - mục tiêu của 65 kinh độ E
, Các máy tính sẽ tính toán sự khác biệt giữa các địa phương thời gian năng lượng mặt trời, và nó sẽ được 02:20

Kinh độ của làng ban đầu:

Kinh độ của điểm đến:

°
°

Sự khác biệt trong thời gian năng lượng mặt trời :

=