Chính sách bảo mật


Trang web này sử dụng Dịch vụ Google Analytics, một phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookie", là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web, tổng hợp báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi họ xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng trong trường hợp này, việc sử dụng tất cả các tính năng của trang web có thể không thực hiện được bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn trên Google theo cách thức và mục đích nêu trên. Nhìn thấy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookie Google Analytics

Trang web này sử dụng Dịch vụ Google Analytics, một phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookie", là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web, tổng hợp báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi họ xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng trong trường hợp này, việc sử dụng tất cả các tính năng của trang web có thể không thực hiện được bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn trên Google theo cách thức và mục đích nêu trên. Nhìn thấy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookie quảng cáo của Google

Google sử dụng cookie để giúp phân phát quảng cáo hiển thị trên trang web này. Khi bạn truy cập trang web này, một cookie có thể bị xóa trên trình duyệt của bạn.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên những lần truy cập trước đó của bạn vào trang web này hoặc các trang con của trang web này. Việc sử dụng cookie quảng cáo của Google cho phép Google và các đối tác của Google phân phát quảng cáo cho bạn dựa trên lượt truy cập của bạn vào trang web này và/hoặc các trang web khác trên Internet. Bạn có thể từ chối quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể hướng dẫn người dùng từ chối sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba cho quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập Về thông tin quảng cáo