"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Tính kinh độ của điểm đến

Máy tính tính toán kinh độ của các điểm đến dựa trên thời gian ban đầu và điểm đến và kinh độ trong thị trấn ban đầu. Ví dụ, chúng ta có hai địa điểm:
  • - Bắt đầu từ kinh độ 10 W và thời gian bằng năng lượng mặt trời 01:00
  • - mục tiêu bằng thời gian mặt trời 04:00 và kinh độ chưa biết
, Các máy tính sẽ tính toán kinh độ của điểm đến, mà sẽ bằng 35 E

Thời gian trong ban đầu:

Thời gian trong mục tiêu:

:
hôm nay
:

Kinh độ của làng ban đầu:

Kinh độ của điểm đến:

°