"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Máy tính thời gian năng lượng mặt trời tại điểm đến

Máy tính tính toán thời gian năng lượng mặt trời tại các điểm đến dựa trên thời gian năng lượng mặt trời trong ban đầu và kinh độ trong thị trấn của các ban đầu và mục tiêu. Ví dụ, chúng ta có hai địa điểm:
  • - bắt đầu từ kinh độ 10 E và thời gian bằng năng lượng mặt trời 01:00
  • - mục tiêu là 50 kinh độ E và thời gian chưa biết năng lượng mặt trời
, Các máy tính sẽ tính toán thời gian năng lượng mặt trời tại các điểm đến, đó là bằng 03:40 ngày hôm nay.

Kinh độ của làng ban đầu:

Kinh độ của điểm đến:

°
°

Thời gian trong ban đầu:

Thời gian trong mục tiêu:

: