"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

Máy tính ngày

Máy tính ngày tính toán số ngày giữa hai ngày. Chọn một ngày từ ngày để, và sau đó nhấn vào nút trên dưới cùng của màn hình. Sau đây cho thấy số ngày giữa các ngày được lựa chọn.


ngày khởi hành :

ngày để :

Get it on Google Play

Số ngày giữa các ngày :

0