"Thời gian là tiền bạc, và tiền bạc nhiều hơn thời gian."

Edgar Allan Poe

BMI Calculator - BMI

Máy tính sẽ tính toán chỉ số khối lượng cơ thể. BMI được tính bằng cách chia trọng lượng cơ thể tính bằng kg được đưa ra bởi bình phương chiều cao tính bằng mét quy định. BMI được phát triển dành cho người lớn (hơn 14 năm).


Trọng lượng (kg):

Chiều cao (cm):


BMI Bảng
  • BMI < 18.5 - thiếu cân
  • BMI (18.5 - 24.9) - trọng lượng bình thường
  • BMI (25 - 29.9) - thừa cân
  • BMI > 29.9 - béo phì

BMI có thể được sử dụng cho hầu hết các nhóm. Tuy nhiên, các cược được các nhóm xã hội mà các chỉ số có thể cho kết quả sai lầm. Một ví dụ là một nhóm các vận động viên cho người mà BMI có thể chỉ ra bệnh béo phì cực đoan, nhưng điều này không phải là chỉ hợp lệ.

Share on MySpace
BMI tính toán trình bày chỉ phục vụ như là thông tin và không thể được sử dụng để tính toán chính thức.